Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2016

Americanlover
22:17
5236 9599 500
Reposted fromrol rol viamickiewicz mickiewicz
Americanlover
22:17
8892 34a6 500
Reposted fromsklepycynamonowe sklepycynamonowe viamichals michals
22:16
3856 e4a9 500
Reposted fromrockmusic rockmusic viaviva-salvadore viva-salvadore
Americanlover
22:15
1677 d03d
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viatimetobegin timetobegin
Americanlover
22:14
4203 719d
Reposted fromzciach zciach viastrangeme strangeme
Americanlover
22:14
5943 14a7 500
Reposted fromcleanout cleanout viakrolik krolik
Americanlover
22:13
5007 a6b2 500
Reposted fromthinredline thinredline vialeksandra leksandra
Americanlover
22:12
Bądź sobą w najlepszy, najgłębszy i najprawdziwszy sposób. Stań się atrakcyjny dla siebie samego.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
Americanlover
22:11
Drodzy młodzi, nie zakopujcie waszych talentów, darów, które Bóg wam dał! Nie lękajcie się marzyć o wielkich rzeczach!
— Papież Franciszek
Americanlover
22:11
Americanlover
22:11
Americanlover
22:10
Americanlover
22:10
Myśl i działaj radośnie, a będziesz radosny.
— Dale Carnegie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
Americanlover
22:10
5045 61c0
Reposted fromsaiwala saiwala vianonserviam nonserviam
Americanlover
22:10
5084 9e8d 500
Reposted fromthinredline thinredline via12czerwca 12czerwca
Americanlover
22:09
7963 fbea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
Americanlover
22:09
1874 079b 500
Reposted fromKACHA KACHA vianonserviam nonserviam
Americanlover
22:08
Nagle okazuje się, że już się nie da, że jest za późno. Trzeba się kierować uczuciem - jeżeli kogoś kochasz i jest ci z nim dobrze, to nie ma się co zastanawiać, co będzie za rok czy dwa. Rób, co czujesz. Ludzie za bardzo skupiają się na tym, co było lub będzie, zamiast na tym, co jest. Nie podejmują decyzji z wiarą w to, że wszystko się dobrze poukłada, tylko analizują - a jak nie wyjdzie, a jak stracę pracę, a to, a tamto. Trzeba mieć wiarę. A łatwiej mieć wiarę tym, którzy w coś wierzą.
— Sebastian Karpiel-Bułecka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
Americanlover
22:08
Americanlover
22:07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl