Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2015

Americanlover
23:51
5601 1168 500
Reposted fromfub fub vianoisetales noisetales
Americanlover
23:49
4050 713d
Reposted fromfungi fungi viahydrosphere hydrosphere
23:49
4241 a35d
Reposted fromamatore amatore viahydrosphere hydrosphere
23:49
8855 28e8
23:49
8876 76f7
Americanlover
23:48
Niektórych tęsknot nie da się ukoić. O pewnych rzeczach nie sposób zapomnieć. Niektóre przeżycia zostawiają w nas ślady na zawsze.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromweightless weightless viaTuptol Tuptol
Americanlover
23:48
5063 5a98 500
Reposted fromfrotka frotka viaTuptol Tuptol
Americanlover
23:48
5302 b73d
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaDietz Dietz
Americanlover
23:47
0233 aff3
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viaTuptol Tuptol
Americanlover
23:47
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
Reposted fromdepresja depresja viaTuptol Tuptol
Americanlover
23:47
0274 2787 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaTuptol Tuptol
Americanlover
23:47
7787 3cff 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaTuptol Tuptol
Americanlover
22:39
2988 cff9
S. Plath
Reposted fromrol rol viasecalecornutuum secalecornutuum
Americanlover
22:39
Americanlover
22:38
Americanlover
22:37
2614 d8f8 500
Reposted fromverronique verronique viapumpkinsoup pumpkinsoup
Americanlover
22:37
Americanlover
22:37
Americanlover
22:37
Reposted fromqb qb viahardkorwey hardkorwey
Americanlover
22:35
9857 eeac 500
Reposted fromdreamadream dreamadream viahardkorwey hardkorwey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl