Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

Americanlover
13:18
7938 0780 500
Reposted fromhagis hagis viaStonerr Stonerr
Americanlover
13:16
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viareloveution reloveution
Americanlover
13:16
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viareloveution reloveution
Americanlover
13:14
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viakrybus krybus
Americanlover
13:14
3403 7b1a
Reposted fromwyimaginowany wyimaginowany viakrybus krybus
Americanlover
13:14
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viareloveution reloveution
Americanlover
13:13
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viareloveution reloveution
Americanlover
13:12
1180 a41a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viareloveution reloveution
Americanlover
13:08
0969 fa89 500
Reposted fromadkagar adkagar viacyronis cyronis
Americanlover
13:07
13:05
0218 ef03 500

weissewiese:

Mikko Kuorinki, from the series Wall Piece with 200 Letters (2010)
Americanlover
13:02
3960 e89e 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viashakeme shakeme
Americanlover
12:58
Americanlover
12:55
Americanlover
12:55
12:54
4625 db82 500
Reposted fromof-23 of-23 viaStonerr Stonerr
Americanlover
12:52
2861 f456 500
Reposted fromhagis hagis viawhalem whalem
Americanlover
12:52
Be happy. Even if the only thing that makes you happy is your morning tea. Live for that morning tea intake. Make it marvelous. Get excited about it. Buy mugs, buy a tea maker, buy a massive stock of teas so you can have an endless variety. Maybe learn how to make it, open up a tea business. Let that small happiness, whatever it is, become your passion. It’s what will keep you alive.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
Americanlover
12:52
PRAWO KARMY

1- Wielkie Prawo: Zbierzesz to co zasiejesz. Jest to aspekt przyczyny i skutku. Czyń innym to, co chciałbyś, by tobie czyniono.

2- Prawo Tworzenia: Nic nie dzieje się przypadkowo, życie nie przydarza ci się  – wymaga twojego uczestnictwa i współdziałania. Jesteś ściśle powiązany ze Wszechświatem, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz siebie. Wszystko, co dzieje się na zewnątrz ciebie, ma swój początek w twoim wewnętrznym świecie, w twoich myślach i emocjach. Najpierw
stwórz w swoim umyśle, wewnątrz siebie to, co chcesz, by zamanifestowało się na zewnątrz. Swoimi myślami i wyborami stwarzasz to, co wydarza się w świecie zewnętrznym.

3- Prawo Pokory: To, czego nie akceptujesz w swoim życiu, co wypierasz, będzie nadal istnieć w twojej rzeczywistości, często zwielokrotnione lub przerysowane, byś tego nie przeoczył. Świat niczym lustro zawsze odzwierciedla i pokazuje ci twoje wewnętrzne realia.

4- Prawo Wzrostu: Dojdziesz tam, dokąd idziesz. By rozwijać się duchowo, musisz być gotowy do zmiany siebie, a nie zmieniać ludzi wokół siebie. Kiedy zmieniasz się w środku, zewnętrzna rzeczywistość zmienia się również. Spojrzenie obserwatora, zgodne z jego przekonaniami i oczekiwaniami, zmienia rzeczywistość tego, co jest obserwowane.

5- Prawo Odpowiedzialności: Za każdym razem, gdy coś jest nie tak na zewnątrz, coś jest na niewłaściwym miejscu wewnątrz ciebie. Musisz wziąć odpowiedzialność za jakość i intensywność swoich uczuć i reakcji, zamiast po prostu działać pod wpływem emocji. Panowanie nad swoimi działaniami i emocjami może znacznie poprawić twoją wewnętrzną i zewnętrzną zdolność do życia w pokoju.

6- Prawo Związku i Współzależności: Nawet kiedy coś pojawia się w twoim świecie, co wydaje się bez sensu i związku z tobą, zrozum, że wszystko we Wszechświecie jest ze sobą połączone i ma swoje znaczenie. Każdy etap życia jest bezpośrednio połączony z następnym etapem. Nic nie ma początku ani końca, jest tylko proces. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są jednym kiedy wyrażamy siebie i swój wewnętrzny świat poprzez właściwe działanie.

7- Prawo Skupienia: Nie możesz koncentrować się na dwóch różnych rzeczywistościach w tym samym czasie. Jest to opisane w Biblii chrześcijańskiej, gdzie jest powiedziane, że nie służy się dwóm panom jednocześnie. Kiedy skupiasz się na duchowym rozwoju, nie możesz hołdować tym zwyczajom, myślom i uczuciom, które nie są w tej samej częstotliwości drgań co poziom, który chcesz osiągnąć.

8- Prawo Dawania Przykładu: Jeśli wierzysz, że coś jest prawdą, będziesz wezwany, by być przykładem tej prawdy. Nauczanie przez przykład i dawanie uczciwego świadectwa swojej prawdy leży w zakresie przerabiania karmicznych i dharmicznych wzorców.

9- Prawo Chwili Obecnej: Kiedy stale rozpamiętujesz przeszłe działania i wydarzenia, blokujesz ujrzenie przed sobą jasnego celu w chwili obecnej. Stare systemy wierzeń, stare schematy myślowe, stare marzenia i pragnienia utrudniają dostrzeganie nowych perspektyw. Nie oczekuj, że osiągniesz inne wyniki, kiedy ciągle robisz te same rzeczy w ten sam sposób. Nie ma przyszłości w przeszłości.

10- Prawo Zmiany: Nietrwałość jest wartościowym pojęciem. Nic nie pozostaje takie samo. Niemniej jednak historia będzie się powtarzać, aż lekcja karmiczna zostanie przerobiona. Rzeczywistość zmienia się w formie koncepcyjnej, gdy przyswajasz sobie nauki i wzmacniasz swoją świadomość i zrozumienie.

11- Prawo Cierpliwej Nagrody: Wszystkie nagrody są owocem ciągłej, systematycznej pracy. Nic nie manifestuje się z niczego w materialnym wszechświecie. Wytrwałość, tolerancja, męstwo i hart ducha są niezbędne przy pracy w kierunku wyzwolenia karmy. Kultywowanie tych cech naprawdę jest bardzo ważne.

12- Prawo Znaczenia i Inspiracji: Wartość czegoś w twoim życiu jest bezpośrednio związana z ilością energii, intencji i uwagi włożonej w osiągnięcie tego. Każdy osobisty wkład do życia jest również wkładem we wspólne dobro. Jedna pełna miłości inspiracja nie tylko zwiększa sens istnienia indywidualnego, ale także przyczynia się do wznoszenia i inspiracji całości. Jesteśmy Jednym.

spokojnietotylkoajurweda.blog.pl

Reposted fromtinks tinks viaStonerr Stonerr
12:50
6592 7086 500
Reposted fromaldergroves aldergroves viawhalem whalem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl