Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2014

12:48
1301 e7f2 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viabeckycue beckycue
12:26
4971 0ef6 500
Americanlover
12:26
2534 af03
Reposted frommaalibu maalibu viaohmydeer ohmydeer
Americanlover
12:23
0983 4bec
Reposted fromgreendaemon greendaemon viabeckycue beckycue
Americanlover
12:23
8646 33c9 500
syndrom
Reposted frombitchcraft bitchcraft viaapatyczna apatyczna
Americanlover
12:22
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaczinok czinok
12:21
1833 f4c1
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaEphemeral Ephemeral
Americanlover
12:20
niech ktoś mi powie, że dam sobie radę.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaohmydeer ohmydeer
Americanlover
12:20
Zapytali się mnie czy żałuje, że go poznałam.. Zastanowiłam się i odrzekłam: Nie. Gdyby nie on, nie zaznałabym tej chwili szczęścia, śmiechu i innych rzeczy, które teraz wspominam z uśmiechem. Mimo że się nacierpiałam – nie żałuję.
Reposted fromReadAllAboutIt ReadAllAboutIt viaohmydeer ohmydeer
Americanlover
12:19
One good thing about music, when it hits you, you feel no pain.
— Bob Marley
Reposted fromlooky looky viaohmydeer ohmydeer
Americanlover
12:18
Jeśli coś postanowiłeś, zrób pierwszy krok. I nie bój się zrobić następnego. Bój się bezczynności. Wyznacz sobie cel i wyrzuć z głowy całą resztę.
— Andriej Diakow
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaohmydeer ohmydeer
Americanlover
12:17
5174 32d3
Reposted fromstevestriker stevestriker vialefu lefu
Americanlover
12:17
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Americanlover
12:17
Americanlover
12:16
5254 e138
Reposted fromnyaako nyaako viaviva-salvadore viva-salvadore
Americanlover
12:16
Świadomość, że wiesz czego chcesz, zawsze daje siłę i wolność.
— Richard Yates
Reposted fromswojszlak swojszlak viaohmydeer ohmydeer

August 20 2014

15:59
Americanlover
15:09
Reposted frommayamar mayamar viadobby dobby
15:08
9200 691d
Reposted fromwestwood westwood viadobby dobby
Americanlover
15:08
2976 63fb 500
Reposted fromyouthless youthless viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.