Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

Americanlover
03:49
5658 aa0b
Reposted from4777727772 4777727772
Americanlover
03:48
6773 347c
Reposted fromkotagata kotagata viaorangeugarte orangeugarte
Americanlover
03:48
0924 d239 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaorangeugarte orangeugarte
Americanlover
03:47
0466 ed3d 500
Reposted fromFlau Flau viaorangeugarte orangeugarte
Americanlover
03:46
5631 79af
Reposted from4777727772 4777727772 viaorangeugarte orangeugarte
03:46
8307 aab9

Petting a Little

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaorangeugarte orangeugarte
Americanlover
03:45
8453 1045 500
Reposted frombearded bearded viaorangeugarte orangeugarte
Americanlover
03:45
5390 b6e5
Eis
Reposted fromvolldost volldost viaorangeugarte orangeugarte
Americanlover
03:45
5252 0284
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viaorangeugarte orangeugarte
Americanlover
03:42
6175 ec72
Reposted frommaking-love making-love viaorangeugarte orangeugarte
Americanlover
03:41
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamagolek22 magolek22
Americanlover
03:41
2128 a4e8 500

January 11 2018

Americanlover
10:31
4188 babc
Reposted fromnazarena nazarena viashitsuri shitsuri
Americanlover
10:27
1879 fb9c 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viafreeway freeway
Americanlover
10:25
5407 d690 500
Reposted fromfungi fungi viawarkocz warkocz
Americanlover
10:24
6909 477c
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viawarkocz warkocz
Americanlover
10:24
0969 aa79
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
10:24
7277 24fb
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viawarkocz warkocz
10:23
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viawarkocz warkocz
Americanlover
10:20
3692 0c03 500
Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl