Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2018

Americanlover
09:46
Americanlover
09:45
Oczy niebieskie. Szare, stalowe jak lodowiec w górach…
— BrzydUla
Americanlover
09:44
3857 0473
Reposted fromGIFer GIFer viaPoranny Poranny
Americanlover
09:44
Reposted frombiru biru viaOnly2you Only2you

March 11 2018

Americanlover
23:23
Americanlover
23:22
3623 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
23:21
2895 e857

gifsboom:

Friendship on three!

(via Killjoytshirts)

Reposted fromsuperlog superlog viabanshe banshe
Americanlover
23:19
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromlovvie lovvie viabanshe banshe
Americanlover
23:18
3173 d1db
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakudlaty kudlaty
Americanlover
23:13
Co to znaczy kochać mężczyznę? To znaczy kochać go na przekór sobie, na przekór niemu, na przekór całemu światu. To znaczy kochać go w sposób, na który nikt nie ma wpływu.
— Eric-Emmanuel Schmitt- Małe zbrodnie małżeńskie
Americanlover
23:12
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe

March 10 2018

Americanlover
13:45
Jak się kogoś kocha, to się go karmi
— „Jak zawsze” Z. Miłoszewski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viawarkocz warkocz
Americanlover
13:43
6364 cdd6 500
Reposted fromtfu tfu vialefu lefu
Americanlover
13:43
7392 a2b4 500
Reposted fromverdantforce verdantforce vialefu lefu
Americanlover
13:42
9758 8216 500
Reposted fromrol rol vialefu lefu
Americanlover
13:42
9869 ac70 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialefu lefu
Americanlover
13:42
3281 1b4b
Reposted fromnezavisan nezavisan viamaryjanejanis maryjanejanis
Americanlover
13:41
Reposted fromdreamadream dreamadream viagreywolf greywolf
Americanlover
13:41
7093 958b
Reposted fromqb qb viaJodenstein Jodenstein
Americanlover
13:40
Reposted fromprucilla prucilla viaels els
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl